VEDTÆGTER FOR RAMSØ LOKALHISTORISKE FORENING

 

Besluttet på stiftende generalforsamling den 30. januar 1974 og ændret på generalforsamlingerne 4. apriI1979, 15. april 1986, 18. april 1994, 4. marts 2004, 25. marts 2009, 29. marts 2017 samt 2. september 2021.

$1. Foreningens navn er: RAMSØ LOKALHISTORISKE FORENING. Dens hjemsted er Roskilde kommune, den tidligere Ramsø kommune.

 

$2. Foreningens formål er at fremme interessen for og udbredelsen af lokalhistorie i RAMSØ KOMMUNE, samt støtte arbejdet i det lokalhistoriske arkiv, herunder medvirke til bevarelse af historiske minder, blandt andet ved indsamling af billeder, lydoptagelser og effekter, der kan belyse den tidligere Ramsø Kommunes historie.

De indsamlede og opbevarede effekter i Ramsø Lokalhistoriske Arkiv skal i tilfælde af flytning af arkivet forblive inden for den oprindelige Ramsø kommune. Kan dette ikke lade sig gøre, uanset årsag, skal effekterne tilbydes ved annoncering leveret tilbage til giverne eller deres efterkommere.

Som medlem kan optages alle lokalhistorisk interesserede personer over 18 år.

Det indsamlede materiale indgår i RAMSØ LOKALHISTORISKE ARKIV og gøres herved tilgængeligt for interesserede.

 

$3. Stk. 1. Generalforsamlingen er øverste myndighed.

Stk. 2. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer.

Stk. 3. Generalforsamlingen afholdes hvert år i årets første kvartal. Der indkaldes ved skriftlig varsel til medlemmerne senest 14 dage før.

Stk. 4. Dagsordenen til generalforsamlingen skal mindst indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af to stemmetællere
 3. Beretning om foreningens virksomhed.
 4. Forelæggelse af regnskab.
 5. Fastlæggelse af budget og kontingent.
 6. Indkomne forslag, som skal være formanden i hænde senest syv dage før generalforsamlingen.
 7. Valg:
 8. a) bestyrelsen (jvf. § 4).
 9. b) 2 suppleanter.
 10. c) 2 revisorer.
 11. d) 1 revisorsuppleant.
 12. Beretning fra Lokalhistorisk Arkiv
 13. Evt.

Stk. 5. Ved afstemning har hvert fremmødt medlem en stemme. Dog kan der stemmes ved fuldmagt, men intet medlem kan repræsentere mere end en fuldmagt.

Såvel ved den ordinære – som ved den ekstraordinære generalforsamling træffes afgørelser ved almindelig stemmeflerhed.

Såfremt mindste to medlemmer forlanger/ønsker det, skal der foretages skriftlig afstemning.

Stk. 6. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes ved bestyrelsens beslutning – med 14 dages varsel og skal indkaldes, hvis halvdelen af medlemmerne retter henvendelse herom til bestyrelsen.

 

$4. Stk. 1. Foreningen tegnes af formanden og mindst et bestyrelsesmedlem mere.

Stk. 2. Bestyrelsen består af 7 medlemmer, der vælges på generalforsamlingen til toårig turnus, med lige antal i lige år og ulige i ulige år.

Stk. 3. Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, sekretær og kasserer.

Stk. 4. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og forhandlingerne føres til referat.

Stk. 5. Bestyrelsen er til enhver tid berettiget til at nedsætte ad-hoe-udvalg.

Stk. 6. Der holdes mindst en gang om året møde mellem bestyrelsen i Ramsø Lokalhistoriske Forening og ledelsen af Ramsø Lokalhistoriske Arkiv.

Stk. 7. Ramsø Lokalhistoriske Arkivs leder kan deltage i Ramsø Lokalhistoriske Forenings bestyrelsesmøder, dog uden stemmeret.

 

$5. Stk. 1. Kasseren modtager foreningens indtægter og afholder alle af bestyrelsen godkendte udgifter.

Stk. 2. Den daglige økonomi varetages af kassereren, som fører kassebog og medlemsfortegnelse

Stk. 3. Kassebeholdningen skal henstå i bank, sparekasse eller på giro og forrentes på bedst mulig måde.

Stk. 4. Foreningens regnskabsår løber fra 1.januar til 31.deeember.

Stk. 5. Revideret regnskab fremlægges på generalforsamlingen.

 

$6. Stk. 1. Vedtægtsændringer forelægges generalforsamlingen og sættes i kraft, såfremt tre fjerdedel af de fremmødte medlemmer stemmer for.

Stk. 2. Forslag om foreningens ophør skal forelægges generalforsamlingen.

Såfremt tre fjerdedele af de fremmødte medlemmer stemmer for nedlæggelse af foreningen indkaldes til ekstraordinær generalforsamling med højst tre ugers varsel. Foreningen opløses, hvis tre fjerdedele af de fremmødte medlemmer stemmer for på denne generalforsamling.

Stk. 3. I tilfælde af foreningens ophør overgår en evt. formue til almennyttige formål eller institutioner i den tidligere Ramsø Kommune efter generalforsamlingens beslutning.

—o—